عنوان: شعور زمینه (اولین ویژه نامه تخصصی مهندسی نرم افزاری مولکول)
موضوع : بررسی تأثیر گذاری بر «مقاومت و کریستال بندی ملات سیمان»
از طریق «شبکه شعور کیهانی»
بر اساس نظریه : استاد دکتر محمدعلی طاهری
(بنیانگذار طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی)

Title: Background Consciousness
Subject: Examination of impact on the Cement strength and crystalization
through Interuniversal Consciousness

 دانلود نسخه انگلیسی