=================================================

فرادرمانی

=================================================

شماره ۱

نظریه “میدان شعوری” و “مصونیت شعوری” در فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۸۰۷-۸۱۲

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.353

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

 هدف از فرادرمانی، طب مکمل و جایگزین ایرانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۷۵-۷۹

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.660

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳

تاثیر فرادرمانی بر سلامت عمومی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۲۴۸-۲۵۶

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.254

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۴

نظریه “انتشار آلودگی” و “بیماری های ناشی از اختلال شعوری” در فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۹۴-۹۷

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.664

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۵

تاثیر فرادرمانی بر سطح افسردگی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۱ ،جلد ۳۰ ، صفحات ۲۵۴۹-۲۵۴۶

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.497

دانلود پی دی اف

===========================

 شماره ۶

تاثیر فرادرمانی بر سطح اضطراب

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۱ ،جلد ۳۰ ، صفحات ۲۵۳۸-۲۵۴۱

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.495

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۷

مطالعه طب فرادرمانی بر روی اسکیزوفرنی (مطالعه موردی)

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۱ ،جلد ۳۰ ، صفحات ۲۵۴۲-۲۵۴۵

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.496

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۸

 مطالعه طب فرادرمانی بر روی آسم  (مطالعه موردی)

مجله : International Journal of Social Science and Humanity

سال ۲۰۱۳ ،جلد ۳(۵) ، صفحات ۴۲۹-۴۳۳

http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=572

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۹

 راکتور های مادون دی ان ای (SUB DNA) مطابق فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۱۰۸-۱۱۱

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.232

دانلود پی دی اف

=========================== 

شماره ۱۰

 گزارشی از درمان اعتیاد با فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۹۵۹-۹۶۴

کنفرانس WCPCG 2012

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.682

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۱

 گزارشی از اثر فرادرمانی بر علائم اختلال خلق و خوی در بیماران زیر ۱۸ سال

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۸۶-۸۹

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.662

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۲

 تسکین انواع درد در فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۹۰-۹۳

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.663

دانلود پی دی اف

=================================================

سایمنتولوژی

=================================================

شماره ۱۳

تعریف سایمنتولوژی، طب مکمل و جایگزین ایرانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۵۳۴-۱۵۴۹

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.785

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۴

تعریف روان، کالبد روانی یا کالبد احساسی از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۶۵۱-۱۶۵۹

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.009

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۵

تعریف ذهن یا کالبد ذهنی از دیدگاه سایمنتولوژی

 مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۵۰۹-۱۵۱۷

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.781

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۶

نظریه ویروس های غیر ارگانیک در سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۲ ، جلد ۶۹ ، صفحات ۱۰۲۱-۱۰۳۰

کنفرانس بین المللی آموزش و روانشناسی تربیتی (ICEEPSY 2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.029

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۷

نظریه سنسور های فراذهنی از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۲ ، جلد ۶۹ ، صفحات ۱۰۳۱-۱۰۴۲

کنفرانس بین المللی آموزش و روانشناسی تربیتی (ICEEPSY 2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.030

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۸

طبقه بندی بیماری ها (اختلالات) از دیدگاه سایمنتولوژی

 مجله: procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۴۲۱-۱۴۳۰

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.767

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۹

 ارزیابی خواب از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۹۸-۱۰۱

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.665

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۰

من برنامه پذیر ( شخصیت ثانویه یا اکتسابی) از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۷۵۵-۷۵۹

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.343

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۱

 بهبود علائم انواع اختلالات خواب از طریق فرادرمانی و سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۰۷-۱۱۰

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.667

دانلود پی دی اف

=================================================

عرفان حلقه

=================================================

شماره ۲۲

تعریف عرفان و ارتباطش با درمان از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : International Journal of Social Science and Humanity

سال ۲۰۱۳ ،جلد ۳(۵) ، صفحات ۴۷۱-۴۷۵

http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=581

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۳

 تعریف صلح و انواع آن از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۵۶-۶۱

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.656

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۴

آسیب شناسی خانواده از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۲۶-۳۱

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.220

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۵

قانون نسبیت از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۸۶-۱۹۰

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.682

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۶

همجنسگرایی از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۳۱۲-۳۱۸

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.267

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۷

خودکشی از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۰۲-۱۰۶

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.666

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۸

 عدم شناخت، فهم و درک مسیر و مقصد از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۶۲-۶۵

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.657

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲۹

عدم شناخت، فهم و درک هدف و وسیله از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ،جلد ۱۱۴ ، صفحات ۶۶-۷۰

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2013)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.658

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳۰

عدم شناخت، فهم و درک زمان (عدم هم فازی با زمان) از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۷۱-۷۴

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.659

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳۱

عدم شناخت، فهم و درک فلک (عدم هم فازی با فلک) از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ،جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۱۱-۱۱۵

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2013)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.668

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳۲

عدم شناخت، فهم و درک عشق زمینی از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۸۱-۱۸۵

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.681

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳۳

حجاب از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : International Journal of Social Science and Humanity

    سال ۲۰۱۳، جلد ۳ (۵)، صفحات ۴۴۲-۴۴۰

http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=574

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳۴

  هنر و الهام از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : Humanities and Social Sciences Review

 سال ۲۰۱۲، جلد ۱ (۳)، صفحات ۲۸۵-۲۸۱

http://universitypublications.net/hssr/0103/html/SNG33.xml

دانلود پی دی اف

=================================================

پایان نامه ها

=================================================

شماره ۱

تحولات فردی و زندگی زنان در جنبش معنوی ایرانی (عرفان کیهانی)

UK, University of York, Tina eftekhar Khansari

http://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/4552

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

مطالعه طب فرادرمانی بر روی آسم

سال (۲۰۰۹)

IRAN,University of Shahed (Registration number P38977/), Soroosh Azemikhah

=================================================

کنفرانس ها

=================================================

شماره ۱

 تعریف سایمنتولوژی

دومین همایش سالانه آسیایی روانشناسی، علوم رفتارشناسی و دومین همایش سالانه آسیایی اخلاق، مذهب و فلسفه

ACP/ACERP, Osaka, Japan 30 March-1 April2012.

http://iafor.org/iafor/acp_proceedings

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

اثر فرادرمانی بر سلامت عمومی

  کنگره مدیریت پرستاری

Las Vegas, USA 24-28 October2011

http://www.softconference.com/lww/sessionDetail.asp?SID=270749

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳

گزارش درمان علائم اختلال خلق و خوی در بیماران زیر ۱۸ سال با فرادرمانی

کنفرانس پیشرفتهای بهداشت روان کودکان

Istanbul Congress Centre, Istanbul, Turkey 30 November-4 December2011

http://www.epostersonline.com/eicmh2011/?q=node/1376

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۴

گزارش یک مورد درمان تومور متاستاتیک پس از سرطان بیضه از طریق فرادرمانی

سومین نشست چند جانبه ای اروپایی در زمینه سرطانهای ارولوژیک

Barcelona, Spain 4-6 Noember. pp 162

http://emucbarcelona2011.org/scientific-programme/abstract-posters

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۵

گزارش یک مورد درمان اختلال دوقطبی ده ساله از طریق فرادرمانی

انجمن استرالیایی دوقطبی و اختلالات افسردگی

Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia 20-22 October2011

===========================

شماره ۶

گزارش یک مورد درمان اختلال دوقطبی ده ساله از طریق فرادرمانی

کنفرانس بین المللی اختلالات دوقطبی ترکیه

Istanbul, Turkey. Bipolar Disorders, An International Journal of Psychiatry and Neurosciences, posters session 14, 1, 72-72‏

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-5618.2012.00981.x/abstract

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۷

تعریف فراکل نگری از دیدگاه عرفان کیهانی (حلقه)

کنفرانس بین المللی چند فرهنگی نظریه و عمل

Wales, UK 14-17 May2012

http://www.cardiff.ac.uk/encap/newsandevents/events/conferences/multiculturalism

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۸

اخلاق و عرفان از دیدگاه عرفان کیهانی (حلقه)

دومین کنفرانس بین المللی سالانه شناختی و روانشناسی رفتاری

Singapore 13-14 February 2012

http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=ethics-and-erfan-mysticism-as-approached

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۹

هنر و الهام

کنفرانس بین المللی رشته های دانشگاهی

Gottenheim, Germany 8-13 April2012

http://ijasgermany2012apr.sched.org/list/descriptions/#.U1OjTVWSwms

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۰

 الهام  (الهی) و منشاء هنر از دیدگاه عرفان کیهانی (حلقه)

سی و هشتمین کنفرانس سالانه تاریخ نویسان هنر

Milton Keynes, UK 29-31 March2012. PP 140-141

http://www.aah.org.uk/annual-conference/past-conferences/2012

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۱

گزارش یک مورد درمان ناباروری به علت نارسایی زود رس تخمدان با فرادرمانی

نهمین کنفرانس اروپایی امراض زنانه

Copenhagen, Denmark 8 – 11 September2011

http://www.seg2011.com/

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۲

گزارش کاهش درد از بیماریهای مختلف از طریق فرادرمانی

ششمین کنگره جهانی انستیتو جهانی درد

Miami Beach, Florida, USA 4-6 February2012, pp 79

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppr.2012.12.issue-s1/issuetoc

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۳

گزارش یک مورد درمان آریتمی با فرادرمانی

دوازدهمین نشست سالانه بهاره در پرستاری قلب و عروق

Denmark 16-17 march 2012

http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۴

اوتیسم از دیدگاه سایمنتولوژی (تئوری ویروسهای غیر ارگانیک)

اختلالات طیف اوتیسم از مکانیزم تا درمان

USA 9-11 November 2011

http://www.cell-symposia-autism.com/conference-programme.html

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۵

مقدمه ای بر سایمنتولوژی

یک روش جدید ایرانی فرهنگی-اخلاقی-روان نگری

برای درمان بیماران روان پریش

انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) صدوشصت پنجمین نشست سالانه مراقبت ادغامی

Philadelphia, USA 5-9 May 2012, pp 99

http://www.psychiatry.org/

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۶

گزارش درمان بیماری ایسکمی قلب با فرادرمانی

کنفرانس بین المللی قلب و مغز

===========================

شماره ۱۷

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی

WCPCG-2012) ۹-۱۲ May 2012, Izmir, Turkey)

شماره شناسه: ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۲،۹۱، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۳۴، ۳۸۸، ۳۸۹

http://wcpcg.worldeducationcenter.eu/list.php

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/84/supp/C

==================================================