این کتاب به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط  کمیته عرفان گردآوری گردیده است.

لینک دانلود

Faradarmani