=================================================

سایمنتولوژی

=================================================

شماره ۱

تعریف سایمنتولوژی، طب مکمل و جایگزین ایرانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۵۳۴-۱۵۴۹

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.785

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

تعریف روان، کالبد روانی یا کالبد احساسی از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۶۵۱-۱۶۵۹

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.009

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳

تعریف ذهن یا کالبد ذهنی از دیدگاه سایمنتولوژی

 مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۵۰۹-۱۵۱۷

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.781

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۴

نظریه ویروس های غیر ارگانیک در سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۲ ، جلد ۶۹ ، صفحات ۱۰۲۱-۱۰۳۰

کنفرانس بین المللی آموزش و روانشناسی تربیتی (ICEEPSY 2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.029

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۵

نظریه سنسور های فراذهنی از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۲ ، جلد ۶۹ ، صفحات ۱۰۳۱-۱۰۴۲

کنفرانس بین المللی آموزش و روانشناسی تربیتی (ICEEPSY 2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.030

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۶

طبقه بندی بیماری ها (اختلالات) از دیدگاه سایمنتولوژی

 مجله: procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۱۴۲۱-۱۴۳۰

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.767

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۷

 ارزیابی خواب از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۹۸-۱۰۱

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.665

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۸

من برنامه پذیر ( شخصیت ثانویه یا اکتسابی) از دیدگاه سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۷۵۵-۷۵۹

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.343

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۹

 بهبود علائم انواع اختلالات خواب از طریق فرادرمانی و سایمنتولوژی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۰۷-۱۱۰

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.667

دانلود پی دی اف

=================================================