=================================================

فرادرمانی

=================================================

شماره ۱

نظریه “میدان شعوری” و “مصونیت شعوری” در فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۸۰۷-۸۱۲

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.353

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

 هدف از فرادرمانی، طب مکمل و جایگزین ایرانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۷۵-۷۹

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.660

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳

تاثیر فرادرمانی بر سلامت عمومی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۲۴۸-۲۵۶

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.254

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۴

نظریه “انتشار آلودگی” و “بیماری های ناشی از اختلال شعوری” در فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۹۴-۹۷

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.664

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۵

تاثیر فرادرمانی بر سطح افسردگی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۱ ،جلد ۳۰ ، صفحات ۲۵۴۹-۲۵۴۶

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.497

دانلود پی دی اف

===========================

 شماره ۶

تاثیر فرادرمانی بر سطح اضطراب

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۱ ،جلد ۳۰ ، صفحات ۲۵۳۸-۲۵۴۱

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.495

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۷

مطالعه طب فرادرمانی بر روی اسکیزوفرنی (مطالعه موردی)

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۱ ،جلد ۳۰ ، صفحات ۲۵۴۲-۲۵۴۵

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.496

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۸

 مطالعه طب فرادرمانی بر روی آسم  (مطالعه موردی)

مجله : International Journal of Social Science and Humanity

سال ۲۰۱۳ ،جلد ۳(۵) ، صفحات ۴۲۹-۴۳۳

http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=572

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۹

 راکتور های مادون دی ان ای (SUB DNA) مطابق فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۱۰۸-۱۱۱

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.232

دانلود پی دی اف

=========================== 

شماره ۱۰

 گزارشی از درمان اعتیاد با فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۴ ، صفحات ۹۵۹-۹۶۴

کنفرانس WCPCG 2012

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.682

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۱

 گزارشی از اثر فرادرمانی بر علائم اختلال خلق و خوی در بیماران زیر ۱۸ سال

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۸۶-۸۹

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.662

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۲

 تسکین انواع درد در فرادرمانی

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۹۰-۹۳

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.663

دانلود پی دی اف

=================================================