=================================================

عرفان حلقه

=================================================

شماره ۱

تعریف عرفان و ارتباطش با درمان از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : International Journal of Social Science and Humanity

سال ۲۰۱۳ ،جلد ۳(۵) ، صفحات ۴۷۱-۴۷۵

http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=581

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

 تعریف صلح و انواع آن از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۵۶-۶۱

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.656

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۳

آسیب شناسی خانواده از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۲۶-۳۱

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.220

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۴

قانون نسبیت از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۸۶-۱۹۰

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.682

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۵

همجنسگرایی از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۳ ، جلد ۸۲ ، صفحات ۳۱۲-۳۱۸

کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی (۲۰۱۲)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.267

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۶

خودکشی از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۰۲-۱۰۶

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.666

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۷

 عدم شناخت، فهم و درک مسیر و مقصد از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۶۲-۶۵

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.657

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۸

عدم شناخت، فهم و درک هدف و وسیله از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ،جلد ۱۱۴ ، صفحات ۶۶-۷۰

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2013)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.658

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۹

عدم شناخت، فهم و درک زمان (عدم هم فازی با زمان) از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۷۱-۷۴

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.659

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۰

عدم شناخت، فهم و درک فلک (عدم هم فازی با فلک) از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ،جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۱۱-۱۱۵

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2013)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.668

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۱

عدم شناخت، فهم و درک عشق زمینی از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : procedia social and behavioral sciences

سال ۲۰۱۴ ، جلد ۱۱۴ ، صفحات ۱۸۱-۱۸۵

چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و راهنمایی (WCPCG-2012)

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.681

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۲

حجاب از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : International Journal of Social Science and Humanity

    سال ۲۰۱۳، جلد ۳ (۵)، صفحات ۴۴۲-۴۴۰

http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=41&id=574

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۱۳

  هنر و الهام از دیدگاه عرفان حلقه

مجله : Humanities and Social Sciences Review

 سال ۲۰۱۲، جلد ۱ (۳)، صفحات ۲۸۵-۲۸۱

http://universitypublications.net/hssr/0103/html/SNG33.xml

دانلود پی دی اف

=================================================