اهداء مدرک تائیدیه رسمی “International medical forum” مسکو 

در خصوص: روش های جدید آموزشی در زمینه پزشکی

لینک منبع خبر