مدال طلای ۲۰۱۰ مسابقات بین اللملی مخترعین و مبتکرین نابغه کشور کره به

استاد محمد علی طاهری برای بنیانگذاری طب مکمل ایرانی «فرادرمانی».

INTERNATIONAL CYBER GENIOUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)