مدال طلای مسابقات بین اللملی مخترعین و مبتکرین نابغه

کشور کره سال ۲۰۱۰ به

استاد محمد علی طاهری برای بنیانگذاری طب مکمل ایرانی

«سایمنتولوژی».

INTERNATIONAL CYBER GENIOUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)